33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

 1. Az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások szakmai minőségértékelése és minőségfejlesztése
 2. § (1)22 Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, az értékelési célú adatgyűjtést, a minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a betegbiztonság szempontjainak érvényesítését az egészségügyért felelős miniszter látja el.

(2)23 Az egészségügyért felelős miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladatait a minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők közreműködésével látja el.

(3)24 Az egészségügyért felelős miniszter minőségfejlesztési feladatai keretében:

 1. a) a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt,
 2. b) kidolgozza és továbbfejleszti az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok értékeléséről és az adatgyűjtésekről,
 3. c) a klinikai audit módszertanát kidolgozza, annak alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,
 4. d) klinikai auditot végez,
 5. e) a belső minőségügyi tevékenységről indokolt esetben, illetve felkérésre véleményt nyilvánít,
 6. f) minőségügyi célú adatgyűjtéseket végez,
 7. g) szakmai minőségértékelést végez,
 8. h) véleményt alkot a szakmai minimumfeltételek, szakmai protokollok, irányelvek érvényesíthetőségéről, összhangjáról és azoknak az egészségügyi szakmai tevékenységben betöltött szerepéről.

(4)25 Az egészségügyért felelős miniszter a minőségfejlesztési feladatainak végzése során – azok eredményétől függően – módszertani javaslatot fogalmaz meg az elvárt eredmény elérésének, illetve a szakmai munka javításának érdekében, amely vonatkozhat az adott tevékenység szabályozási és finanszírozási környezetére, tervezésére, szervezésére, a kapcsolódó folyamatok feltételrendszerének biztosítására, illetve a szükséges betegtájékoztatásra, valamint a dolgozók képzésére.

 1. § (1) A minőségügyi szakfőorvosok és nem orvosi területen a (2) bekezdés szerinti minőségügyi szakterületi vezetők állandó vagy eseti jelleggel kerülnek megbízásra. A minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezető az e rendeletben meghatározottak szerint kiválasztott és megbízott, az egészségügyi szakmai tevékenység minőségét fejlesztési céllal vizsgáló és értékelő szakember.

(2) Minőségügyi szakterületi vezető szakterületén a

 1. a) minőségügyi vezető szakgyógyszerész,
 2. b) minőségügyi vezető szakpszichológus,
 3. c) minőségügyi vezető dietetikus,
 4. d) minőségügyi vezető ápoló,
 5. e) minőségügyi vezető védőnő,
 6. f) minőségügyi vezető gyógytornász,

g)26 minőségügyi vezető kórházhigiénikus,

h)27 minőségügyi vezető menedzser.

(3)28 A minőségügyi szakfőorvost, illetve szakterületi vezetőt a szakágára utaló minőségügyi szakfőorvosi, illetve nem orvosi szakterületek esetén minőségügyi vezető szakgyógyszerészi, minőségügyi vezető szakpszichológusi, minőségügyi vezető dietetikusi, minőségügyi vezető gyógytornászi, minőségügyi vezető ápolói, minőségügyi vezető védőnői, minőségügyi vezető menedzser, minőségügyi vezető kórház-higiénikusi cím illeti meg.

 1. §29 A minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők irányításával, a minőségértékelés működtetésével kapcsolatban az egészségügyért felelős miniszter:
 2. a) megbízza a minőségügyi szakfőorvosokat, illetve szakterületi vezetőket,
 3. b) irányítja és ellenőrzi a minőségügyi szakfőorvosok, illetve szakterületi vezetők tevékenységét,
 4. c) gondoskodik a minőségügyi szakfőorvosok, illetve szakterületi vezetők rendszeres minőségügyi szakmai továbbképzéséről.
 5. § (1)30 Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt tagozatonként kell egy állandó minőségügyi szakfőorvost, illetve – nem orvosi szakterület esetén – szakterületi vezetőt megbízni.

(2) Az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető megbízatása határozott időtartamra, de legfeljebb 3 évre szól, a megbízatás a lejártát követően több ízben meghosszabbítható.

(3) Szükség szerint, projekt-feladatra, illetve az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető kizárása vagy legalább 30 nap időtartamú akadályoztatása esetén feladatainak ellátása céljából – a feltételeknek egyébként megfelelő személynek – eseti megbízatás adható.

 1. § (1) Minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői megbízás annak adható, aki
 2. a) az adott szakterületen legalább 10 éves, nem orvosi szakterületek esetében legalább 8 éves gyakorlati idővel,
 3. b) az adott szakterületen – összevont szakmáknál legalább az egyik szakma vonatkozásában – szakvizsgával, nem orvosi szakterületek esetében szakképesítéssel és
 4. c) az egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési módszerek alkalmazásában az egészségügyi szakirányú továbbképzésről szóló jogszabályok szerinti licenccel, ennek hiányában ezen módszerek alkalmazásában jártassággal

rendelkezik.

(2)31 Az egészségügyért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túlmenően a 17. § szerinti pályázati kiírásban további, a pályázó minőségügyi és szakmai tapasztalataira, nyelvismeretére, a pályázatra kidolgozott szakterületi minőségfejlesztési koncepcióra vonatkozó feltételeket is megszabhat.

(3) Minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői tevékenységet nem végezhet, aki

 1. a) az egészségügy ágazati irányítását, felügyeletét, ellenőrzését vagy finanszírozását ellátó szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 2. b) egészségügyi szakmai köztestület elnöke,
 3. c) az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagozatának vezetője,
 4. d) egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos-igazgatója vagy minőségügyi vezetője,
 5. e) szakfelügyeleti tevékenységet végez,
 6. f) egészségügyi-szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezet vezető tisztségviselője, vagy
 7. g) országos módszertani, illetve gyógyintézet főigazgatója, orvos-igazgatója vagy ápolási igazgatója.
 8. § (1) Állandó minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői megbízás pályázati eljárás lefolytatása keretében adható.

(2)32 Az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető megbízására vonatkozó pályázati hirdetményt az egészségügyért felelős miniszter a pályázat lejártát legalább 15 nappal megelőzően a honlapján közzéteszi.

(3)33 A beérkezett pályázatokat szakterületenként létrejövő, a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1, valamint az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt 2 főből álló bizottság bírálja el azzal, hogy a bizottságban az egészségügyi ellátórendszer minőségügyi tevékenysége területén szakértelemmel rendelkező tag részvételét biztosítani kell. A bíráló bizottság döntéshozatala során megvizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendelet szerinti követelményeknek.

(4)34 A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az egészségügyért felelős miniszter megbízási szerződést köt.

(5)35 Az egészségügyért felelős miniszter azzal a személlyel köt eseti minőségügyi szakfőorvosi, illetve szakterületi vezetői feladatokra megbízási szerződést, aki az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel.

(6)36 Az egészségügyért felelős miniszter és az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető a megbízási jogviszonyt 30 napos határidővel felmondhatja.

 1. § (1)37 Az egészségügyért felelős miniszter a minőségügyi szakfőorvossal, illetve szakterületi vezetővel megbízási szerződést köt.

(2) A minőségügyi szakfőorvost, illetve szakterületi vezetőt tevékenységének ellátásáért megbízási díj illeti meg, amely

 1. a) állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető esetében alapdíjból és a feladatvégzéssel arányos kiegészítő díjból,
 2. b) eseti minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető esetében a feladatvégzéssel arányos díjból

áll.

 1. § (1) Az állandó minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető állandó feladatait jóváhagyott éves munkaterv alapján, eseti feladatait előre egyeztetett módon végzi.

(2) A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető feladatkörében:

 1. a) képviseli és közvetíti szakterületének képviselői felé a minőségügyi alapelveket és követelményeket,

b)38 részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai véleményével segíti az egészségügyért felelős minisztert az ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában,

c)39 közreműködik az egészségügyért felelős miniszter által végzett, az egészségügyi ellátási folyamatok szakmai irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének értékelésében,

 1. d) kockázatelemzési tevékenységet végez,
 2. e) közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában,

f)40 közreműködik adatgyűjtésekben, klinikai auditokban és helyszíni minőségügyi értékelésekben, az auditok és értékelések során szerzett tapasztalatokat az egészségügyért felelős miniszter felé visszajelzi, továbbá javaslatokat tesz ezek témakörére és gyakoriságára,

 1. g) együttműködik a szakterülete szerint illetékes szakmai kollégiumi tagozattal,

h)41 a tudomására jutott vagy tapasztalt, az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és a betegbiztonságot érintő problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket az egészségügyért felelős miniszter felé – szükség szerint megoldási javaslattal – jelzi, valamint

 1. i) ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.

(3)42 A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető eseti feladatairól jelentést, állandó feladatairól évente beszámolót készít az egészségügyért felelős miniszter részére.

(4)43 Amennyiben a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető feladatainak ellátása során a betegbiztonságot vagy az ellátás szakmai minőségét súlyosan veszélyeztető gyakorlatot vagy hiányosságot észlel, köteles azt közvetlenül jelezni az egészségügyért felelős miniszternek.

 1. § (1) A minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető nem vehet részt klinikai audit tevékenységben vagy minőségértékelési tevékenységben annál az egészségügyi szolgáltatónál,
 2. a) amelynek bármilyen jogviszony keretében foglalkoztatottja, illetve az audit vagy értékelés időpontját megelőző két évben bármilyen jogviszony keretében foglalkoztatottja volt,
 3. b) amelynél közeli hozzátartozója alkalmazásban áll, vagy
 4. c) amellyel kapcsolatban részéről nem várható el az ügy tárgyilagos vizsgálata.

(2)44 Az (1) bekezdés szerinti valamely kizárási ok fennállását a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető köteles az egészségügyért felelős miniszternek bejelenteni, amely ennek alapján kezdeményezi az érintett klinikai auditban vagy egyéb szakmai minőségértékelési tevékenységben való részvételre eseti minőségügyi szakfőorvos vagy szakterületi vezető megbízását.

 1. § (1)45 A helyszíni minőségértékelés során a minőségügyi szakfőorvos, illetve szakterületi vezető és az egészségügyért felelős miniszter közreműködő kormánytisztviselője jogosult:
 2. a) az egészségügyi szolgáltató helyiségeibe belépni, figyelemmel a minőségértékelésben résztvevő szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére,
 3. b) a betegellátási és munkafolyamatok megtekintésére és megvizsgálására,
 4. c) a berendezések, műszerek és más tárgyi eszközök megtekintésére és megvizsgálására,
 5. d) az egészségügyi ellátásban közreműködő valamennyi személytől és a betegektől akár szóban, akár írásban adatot, felvilágosítást kérni, illetve kérdést intézni hozzájuk.

(2) A helyszíni minőségértékelésről az értékelést végző jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti az értékelés lefolytatásának és megállapításainak lényegét. A jegyzőkönyv egy példányát az értékelést végző személy átadja az értékelt egészségügyi szolgáltató képviselőjének.

 1. A szakfelügyeleti vizsgálat és a szakmai minőségértékelés közös szabályai
 2. § (1)46 Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szakfelügyeleti vizsgálat, illetve a szakmai minőségértékelés lefolytatása során nem működik együtt, illetve az ehhez szükséges adatszolgáltatást nem teljesíti, az országos tisztifőorvos hivatalból, vagy a szakfelügyeleti vizsgálatot, illetve szakmai minőségértékelést lefolytató szerv vagy személy jelzése alapján hatósági eljárást indít.

(2)47 Az egészségügyért felelős miniszter valamely szolgáltatóra vagy az egészségügyi ellátórendszerre vagy annak egy részére vonatkozó, a szakmai minőségértékelés alapján tett megállapításáról indokolt esetben, illetve ha hatósági vizsgálat válik szükségessé, tájékoztatja a szolgáltató részére működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet.